V Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2021 – 2023

El IBdona ha publicat recentment el V Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2021 -2023:

L’estudi d’aquesta diagnosi que serveix de document de partida per elaborar el V Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes s’ha basat en el cos legislatiu vigent, en la recollida de dades quantitatives i en la posterior anàlisi qualitativa. Tot això, tenint com a referència la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears, i els plans i els acords indicats en el punt anterior, que s’han executat recentment o bé s’han d’executar simultàniament al V Pla Estratègic.

La diagnosi, així com tots els treballs que estan relacionats amb la proposta del V Pla Estratègic, s’ha fet entre febrer i desembre de 2020 i s’ha vist afectada per les restriccions i les limitacions derivades de la situació de pandèmia i l’estat d’alarma. Aquestes limitacions han condicionat la metodologia prevista inicialment, en què es preveia una part de consulta i de debat amb persones expertes i associacions de dones que no s’ha pogut dur a terme seguint les dinàmiques i el calendari programat.

Adjuntem el document elaborat i web de l’IBDONA:

V Pla estratègic d’igualtat

Web: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2300002&coduo=232&lang=ca

Aurora Picornell Femenías una de les destacades precursores del feminisme illenc

Aurora Picornell, la construcció d’un símbol

La nit dels Reis del 1937 els feixistes assassinaren, juntament amb les Roges del Molinar, la Passionària de Mallorca, de 24 anys, una de les destacades precursores del feminisme illenc, que quedà proscrita durant el franquisme.

 

Palma de Mallorca (Islas Baleares), 1.X.1912 – Porreres, Mallorca (Islas Baleares), 5.I.1937. Política y sindicalista.

 


Aurora Picornell Femenías, la Pasionaria Mallorquina

Nació el 1 de octubre de 1912 en la barriada del Molinar de Levante, Palma de Mallorca, y falleció fusilada el 5 de enero de 1937, en Porreras. A su muerte, dejó una hija, Octubrina Quiñones Picornell. De familia obrera, era hija de Gabriel Picornell Serra, carpintero de ideología comunista, y sexta de siete hermanos. Su familia quedó mutilada por el golpe de Estado franquista: su padre y sus hermanos Ignacio y Gabriel fueron fusilados, mientras que sus hermanos Juan y Libertad, embarcados el 18 de julio de 1936 hacia las Olimpiadas Populares de Barcelona, pudieron salvar la vida, pero para conocer el exilio.

Mujer activista y carismática. Destacada militante de la Liga Laica entre 1930 y 1931. Organizó, en 1931, el Sindicato de Modistas, cuyo oficio desempeñaba. En 1932 contrajo matrimonio, en Valencia, con el conocido dirigente comunista Heriberto Quiñones González. En 1934, organizó junto a Quiñones, el Front Únic menorquín y después de los hechos de octubre de 1934 impulsó la reorganización del Socorro Rojo Internacional.

Picornell destacó por su defensa de la mujer trabajadora y del feminismo. Fue responsable del Secretariado de la Mujer Trabajadora del comité provincial de las Baleares, labor que se plasmó en más de una veintena de artículos publicados en Nuestra Palabra, órgano difusor del PCE en Baleares; prologó, a su vez, junto a Gloria Vilalta (Barcelona) y Evangelina Cáceres (Granada), la obra de Margarita Leclerc: La mujer ¿es superior al hombre?: estudio dividido en tres meditaciones, publicación que presenta el problema de la emancipación de la mujer y cuyas prologuistas justifican “para el bien de la humanidad sumida en la infelicidad y desorientada”.

El primer escrito conocido de Aurora Picornell, a la edad de dieciséis años, es el prólogo, firmado junto con Gloria Vilalta, de Barcelona, y Evangelina Cáceres, de Granada, del libro editado en Mallorca por la feminista y espiritualista granadina Margarita Leclerc Herreros: La mujer, ¿es superior al hombre? Estudio dividido en tres meditaciones (1928). A la edad de dieciocho años, publicó su primer artículo en el diario comunista Nuestra Palabra, y a partir de ese momento fueron frecuentes sus artículos dentro de la prensa política y sindical de la época. Pasó un tiempo viviendo en Valencia, desde donde siguió escribiendo y mandando sus artículos con el pseudónimo de Amparo Pinós.

Durante su estancia en Valencia, se casó con Heriberto Quiñones, miembro de la Internacional Comunista. En 1931 organizó el sindicato de costureras en Baleares. Fue la primera mujer en militar en el Partido Laico de Mallorca. Más tarde, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) y fue una de las principales dirigentes de la Federación Balear. Fue apodada la Pasionaria Mallorquina. Recorría las localidades denunciando, con nombres y apellidos, a quienes abusaban de los trabajadores, y defendiendo la emancipación de la mujer. En 1934 participó en la implantación del Partido Comunista en la isla de Menorca y cooperó en la expansión del Socorro Rojo Internacional.

Al estallar la Guerra Civil, Mallorca cayó en manos de los sublevados y Aurora fue detenida (1935) en la Casa del Pueblo y encarcelada en el penal de mujeres de Mallorca. Se intentó negociar un canje de presos, pero fue sacada de la prisión la noche de Reyes por falangistas que la llevaron al convento de Montuïri. Aurora se despidió de sus compañeras de celda y se llevó con ella una bobina de hilo. «Si sobrevivo, os haré llegar estos hilos», les dijo. La bobina nunca regresó. Fue asesinada esa misma noche frente al cementerio de Porreras junto a otras cuatro costureras: Catalina Flaquer Pascual, las hijas de esta, Antonia Pascual Flaquer y María Pascual Flaquer, así como Belarmina González Rodríguez. Todas ellas son conocidas en Mallorca como Les Roges des Molinar. Su marido, Heriberto Quiñones, fue fusilado durante la dictadura.

Aurora Picornell Femenías fue llamada la Pasionaria Mallorquina por su fervorosa defensa de los derechos de los trabajadores y de la emancipación de la mujer.

FUENTE:

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

HUELLAS DE MUJERES GENIALES

Historia de Aurora Picornell en CÓMIC

Aurora Picornell Femenías, la Pasionaria Mallorquina

Va néixer l’1 d’octubre de 1912 a la barriada de l’Molinar de Llevant, Palma de Mallorca, i va morir afusellada el 5 de gener de 1937, a Porreres. A la seva mort, va deixar una filla, Octubrina Quiñones Picornell. De família obrera, era filla de Gabriel Picornell Serra, fuster d’ideologia comunista, i sisena de set germans. La seva família va quedar mutilada pel cop d’Estat franquista: el seu pare i els seus germans Ignacio i Gabriel van ser afusellats, mentre que els seus germans Joan i Llibertat, embarcats el 18 de juliol de 1936 cap a les Olimpíades Populars de Barcelona, ​​van poder salvar la vida, però per conèixer l’exili.

Dona activista i carismàtica. Destacada militant de la Lliga Laica entre 1930 i 1931. Va organitzar, el 1931, el Sindicat de Modistes, l’ofici exercia. En 1932 va contreure matrimoni, a València, amb el conegut dirigent comunista Heriberto Quiñones González. En 1934, va organitzar al costat de Quiñones, el Front Únic menorquí i després dels fets d’octubre de 1934 va impulsar la reorganització del Socors Roig Internacional.

Picornell ha destacat per la seva defensa de la dona treballadora i de l’feminisme. Va ser responsable de Secretariat de la Dona Treballadora de el comitè provincial de les Balears, tasca que es va plasmar en més d’una vintena d’articles publicats en La nostra Paraula, òrgan difusor del PCE a Balears; prologar, al seu torn, al costat de Glòria Vilalta (Barcelona) i Evangelina Càceres (Granada), l’obra de Margarita Leclerc: La dona és superior a l’home ?: estudi dividit en tres meditacions, publicació que presenta el problema de l’emancipació de la dona i les prologuistes justifiquen «per al bé de la humanitat sumida en la infelicitat i desorientada».

El primer escrit conegut d’Aurora Picornell, a l’edat de setze anys, és el pròleg, signat juntament amb Glòria Vilalta, de Barcelona, ​​i Evangelina Càceres, de Granada, de el llibre editat a Mallorca per la feminista i espiritualista granadina Margarita Leclerc Ferrers: la dona, ¿és superior a l’home? Estudi dividit en tres meditacions (1928). A l’edat de divuit anys, va publicar el seu primer article al diari comunista nostra Paraula, i a partir d’aquest moment van ser freqüents els seus articles dins de la premsa política i sindical de l’època. Va passar un temps vivint a València, des d’on va seguir escrivint i manant els seus articles amb el pseudònim d’Amparo Pinós.

 

Durant la seva estada a València, es va casar amb Heriberto Quiñones, membre de la Internacional Comunista.En 1931 va organitzar el sindicat de cosidores a Balears. Va ser la primera dona a militar al Partit Laic de Mallorca. Més tard, va ingressar al Partit Comunista d’Espanya (PCE) i va ser una de les principals dirigents de la Federació Balear. Va ser sobrenomenada la Pasionaria Mallorquina. Recorria les localitats denunciant, amb noms i cognoms, als qui abusaven dels treballadors, i defensant l’emancipació de la dona. En 1934 va participar en la implantació de el Partit Comunista a l’illa de Menorca i va cooperar en l’expansió del Socors Roig Internacional.

A l’esclatar la Guerra Civil, Mallorca va caure en mans dels revoltats i Aurora va ser detinguda (1935) a la Casa de el Poble i empresonada al penal de dones de Mallorca. Es va intentar negociar un intercanvi de presos, però va ser treta de la presó la nit de Reis per falangistes que la van portar a el convent de Montuïri. Aurora es va acomiadar de les seves companyes de cel·la i es va endur amb ella una bobina de fil. «Si sobrevisc, us faré arribar aquests fils», els va dir. La bobina mai va tornar. Va ser assassinada aquesta mateixa nit davant el cementiri de Porreres al costat de quatre cosidores: Catalina Flaquer Pascual, les filles d’aquesta, Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, així com Belarmina González Rodríguez. Totes elles són conegudes a Mallorca com Les Roges del Molinar. El seu marit, Heriberto Quiñones, va ser afusellat durant la dictadura.

Aurora Picornell Femenías va ser anomenada la Pasionaria Mallorquina per la seva fervorosa defensa dels drets dels treballadors i de l’emancipació de la dona.

MUJERES IMPORTANTES EN LA HISTORIA – CONTRIBUCIÓN AL FEMINISMO

Desde el programa ORIENTA queremos recordar y homenajear a algunas de las importantes mujeres que impulsaron el feminismo con su talento, esfuerzo e ideas y contribuyeron enormemente a que alcanzásemos los derechos que a día de hoy disfrutamos muchas mujeres en el mundo.
Gracias a todas ellas y a muchas otras que a pesar de no haber trascendido históricamente sin duda construyeron juntas el pilar de la sociedades democráticas y de derechos y libertades de las que hoy gozamos.
Lamentablemente, esta realidad que disfrutamos en muchos países de occidente no es la misma realidad en otras regiones del mundo… para muestra, la terrible situación que se está viviendo actualmente en Afganistán donde las mujeres están siendo sometidas, humilladas, invisibilizadas, etc. donde se están vulnerando los derechos más básicos y fundamentales del ser humano.

Nuestro más sincero apoyo a todas ellas con la esperanza y deseo de que esta situación sea revertida lo antes posible con el apoyo internacional que sin duda se merecen.

 

MUJERES IMPORTANTES EN LA HISTORIA – CONTRIBUCIÓN AL FEMINISMO
Flora Tristán

Nacida en París el 7 de abril de 1803, fue una escritora y pensadora. De origen humilde, se casó por obligación muy joven, a los 17 años, para evitar sufrir penurias económicas. Nunca pudo heredar de su padre, dado que este nunca la reconoció como su hija. Su condición de hija ilegítima y, más tarde, de esposa separada, marcó su existencia durante toda su vida. En obras como Emancipación de la mujer, que se publicó dos años después de su muerte, o La unión obrera, sienta las bases del feminismo y pone de manifiesto los derechos de los trabajadores y, más en concreto, de las mujeres.

 

Simone de Beauvoir

La novelista francesa Simone de Beauvoir vivió en París entre 1908 y 1986 y escribió obras que hoy se consideran clásicos del feminismo contemporáneo, y máximos exponentes del feminismo de segunda ola.

Su más famosa aportación fue la obra El segundo sexo, de 1949, que sirvió como punto de partida a muchos grupos feministas. Confundó la revista Tiempos Modernos junto a pensadores de la talla de Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Albert Camus.

 

Indira Gandhi

Estamos hablando de una de las personas más influyentes de la historia de India. Fue la primera mujer que ejerció el cargo de primera ministra del citado país. Nació en 1917 y su apellido lo tomó de su marido, Feroze Gandhi, un político y periodista que no tenía ningún parentesco con el pacifista Matahma Gandhi.

Fue educada en Suiza e Inglaterra y tenía una gran capacidad para la oratoria. En 1947 comenzó a ser influyente en la política, hasta que en 1966 hizo historia al ser elegida por el Parlamento indio como nueva primera ministra. En mayo de 1984 fue asesinada por dos miembros de su guardia de seguridad. 

 

Jocelyn Bell

Nacida en Belfast en 1943, fue la primera astrofísica que descubrió la radioseñal de un púlsar. En 1974, Hewish y Martin Ryle recibieron el Nobel de Física por el descubrimiento de los púlsares sin mención alguna al trabajo de Bell. Fue una de tantas mujeres científicas silenciadas por la época. 

 

Rigoberta Menchú

Nacida en Guatemala en 1959, es una activista por los Derechos Humanos. De origen campesino, al comienzo de su vida tuvo que lidiar con la pobreza, la discriminación y la represión de las clases dominantes guatemaltecas.

Tuvo que sufrir la muerte de su madre y de varios miembros más de su familia, asesinados por la policía paralela, los ‘escuadrones de la muerte’. Se exilió a México para escapar de la represión y publicó su autobiografía en 1983, que fue leída con atención por las Naciones Unidas. Una de sus mayores aportaciones fue denunciar la situación de la mujer indígena en Latinoamérica. En 1992, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

 

Emma Goldman

Nacida en Lituania en 1869, fue una conocida anarquista internacional y judía que realizó su actividad en Estados Unidos desde 1890 hasta 1917.

Entre otras actividades, teorizó sobre el amor libre como un vínculo no forzado entre dos personas para quienes las convenciones de la ley y la Iglesia eran irrelevantes; y fue encarcelada en 1916 por hablar sobre control de la natalidad. 

 

Clara Zetkin

Clara Zetkin nació en Alemania el 5 de julio de 1857. Fue una de las primeras alemanas en cursar estudios universitarios, y acabó convirtiéndose en profesora. Al terminar sus estudios, comienza a adentrarse en la política, y a formar parte del movimiento obrero.

En 1881, el emperador Otto Von Bismarck prohíbe toda asociación relacionada con el socialismo, por lo que se ve obligada a exiliarse a París, junto a su familia. Comenzó a ejercer de profesora y a reclutar a personas para su causa feminista. De hecho, funda el periódico de mujeres Igualdad, publicado entre 1892 y 1917.

 

Emmeline Pankhurst

Nació en Manchester el 15 de julio de 1858. La principal aportación de esta activista británica es fue lucha por el voto de las mujeres, liderando el movimiento sufragista. En 1903 fundó la Women’s Social and Political Union o WSPU, un movimiento por el que fue a la cárcel en más de una ocasión.

 

Marie Curie

Ganadora del Premio Nobel de Química en 1911, esta polaca fue la primera mujer en obtener un galardón de estas características, y la primera persona en ganar dos Premios Nobel, de Química y de Física.

En 1989, tras años de duro trabajo y en precarias condiciones, el matrimonio Curie anunció el hallazgo de dos nuevos elementos: el polonio y el radio. Un trabajo que comenzó la propia Marie y por el que su marido, Pierre, decidió abandonar sus anteriores investigaciones para ayudarla. Tras la muerte de su marido en 1906, heredó su cátedra en La Sorbona y estuvo al frente del Instituto de Investigaciones del Radio, junto con el doctor Claudius Regaud. 

Hoy, Marie Curie es un icono cultural, femenino y científico.

 

 

FUENTE: MUY HISTORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del programa ORIENTA Volem recordar i Homenatge a algunes de les Importants dones que van impulsar el feminisme amb super talent, ESFORÇ i idees i van contribuir enormement a que alcanzásemos Els drets que a dia d’avui gaudim Moltes dones en el món.

Gràcies a totes elles i en moltes altres que tot i no haver transcendit històricament sens dubte van construir juntes el pilar de els societats democràtiques i de drets i llibertat de les que avui gaudim.

Lamentablement, aquesta realitat que gaudim en molts països occident no és la mateixa realitat en altres regions del món … per Mostra, la terrible situació que s’està vivint actualment a l’Afganistan on les dones estan siéndo sotmeses, humiliades, invisibilitzades, etc. on s’estan vulnerant els Drets més bàsics i fonamentals de l’ésser humà.

El nostre més sincer suport a totes elles amb l’esperança i desig que aquesta situació sigui revertida l’abans possible amb el suport internacional que sens dubte es mereixia.

DONES IMPORTANTS EN LA HISTÒRIA – CONTRIBUCIÓ AL FEMINISME

 

Flora Tristán

Nascuda a París el 7 d’abril de 1803, va ser una escriptora i pensadora. D’origen humil, es va casar per obligació de molt jove, als 17 anys, per evitar patir penúries econòmiques. Mai va poder heretar del seu pare, ja que aquest mai la va reconèixer com la seva filla. La seva condició de filla il·legítima i, més tard, d’esposa separada, va marcar la seva existència durant tota la seva vida. En obres com Emancipació de la dona, que es va publicar dos anys després de la seva mort, o La unió obrera, posa les bases del feminisme i posa de manifest els drets dels treballadors i, més en concret, de les dones.

 

Simone de Beauvoir

La novel·lista francesa Simone de Beauvoir va viure a París entre 1908 i 1986 i va escriure obres que avui es consideren clàssics de l’feminisme contemporani, i màxims exponents del feminisme de segona onada.

El seu més famosa aportació va ser l’obra El segon sexe, de 1949, que va servir com a punt de partida a molts grups feministes. Confonc la revista Temps Moderns costat de pensadors de la talla de Sartre, Maurice Merleau-Ponty i Albert Camus.

 

Indira Gandhi

Estem parlant d’una de les persones més influents de la història de l’Índia. Va ser la primera dona que va exercir el càrrec de primera ministra de l’esmentat país. Va néixer el 1917 i el seu cognom el va prendre del seu marit, Feroze Gandhi, un polític i periodista que no tenia cap parentiu amb el pacifista Matahma Gandhi.

Va ser educada a Suïssa i Anglaterra i tenia una gran capacitat per a la oratòria. El 1947 va començar a ser influent en la política, fins que el 1966 va fer història a l’ésser escollida pel Parlament indi com a nova primera ministra. Al maig de 1984 va ser assassinada per dos membres de la seva guàrdia de seguretat.

 

Jocelyn Bell

Nascuda a Belfast el 1943, va ser la primera astrofísica que va descobrir la radioseñal d’un púlsar. El 1974, Hewish i Martin Ryle van rebre el Nobel de Física pel descobriment dels púlsars sense cap menció a la feina de Bell. Va ser una de tantes dones científiques silenciades per l’època.

 

Rigoberta Menchú

Nascuda a Guatemala el 1959, és una activista pels Drets Humans. D’origen camperol, al començament de la seva vida va haver de lidiar amb la pobresa, la discriminació i la repressió de les classes dominants guatemalenques.

Va haver de patir la mort de la seva mare i de diversos membres més de la família, assassinats per la policia paral·lela, els ‘esquadrons de la mort’. Es va exiliar a Mèxic per escapar de la repressió i va publicar la seva autobiografia el 1983, que va ser llegida amb atenció per les Nacions Unides. Una de les seves majors aportacions va ser denunciar la situació de la dona indígena a l’Amèrica Llatina. El 1992, va ser reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau.

 

Emma Goldman

Nascuda a Lituània el 1869, va ser una coneguda anarquista internacional i jueva que va realitzar la seva activitat als Estats Units des de 1890 fins 1917.

Entre altres activitats, va teoritzar sobre l’amor lliure com un vincle no forçat entre dues persones per a qui les convencions de la llei i l’Església eren irrellevants; i va ser empresonada en 1916 per parlar sobre control de la natalitat.

 

Clara Zetkin

Clara Zetkin va néixer a Alemanya el 5 de juliol de 1857. Va ser una de les primeres alemanyes a cursar estudis universitaris, i va acabar convertint-se en professora. A l’acabar els seus estudis, comença a endinsar-se en la política, i a formar part de el moviment obrer.

En 1881, l’emperador Otto Von Bismarck prohibeix tota associació relacionada amb el socialisme, pel que es veu obligada a exiliar-se a París, al costat de la seva família. Va començar a exercir de professora i a reclutar persones per la seva causa feminista. De fet, funda el periòdic de dones Igualtat, publicat entre 1892 i 1917.

 

Emmeline Pankhurst

Va néixer a Manchester el 15 de juliol de 1858. La principal aportació d’aquesta activista britànica és ser lluita pel vot de les dones, liderant el moviment sufragista. El 1903 va fundar la Women ‘s Social and Political Union o WSPU, un moviment pel qual va anar a la presó en més d’una ocasió.

 

Marie Curie

Guanyadora de el Premi Nobel de Química el 1911, aquesta polonesa va ser la primera dona a obtenir un guardó d’aquestes característiques, i la primera persona a guanyar dos Premis Nobel, de Química i de Física.

El 1989, després d’anys de dur treball i en precàries condicions, el matrimoni Curie va anunciar la troballa de dos nous elements: el poloni i el radi. Un treball que va començar la pròpia Casa i pel que el seu marit, Pierre, va decidir abandonar les seves anteriors investigacions per ajudar-la. Després de la mort del seu marit en 1906, va heretar la seva càtedra a la Sorbona i va estar a el front de l’Institut d’Investigacions de l’Ràdio, juntament amb el doctor Claudius Regaud.

Avui, Marie Curie és una icona cultural, femení i científic.

 

 

ORIENTA-USO e IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) celebran su primera reunión profesional

La Vicepresidenta del IMAS, Magdalena Gelabert, el Director Insular de Inclusión Social, Guillermo Montero y la Cap de la secció de Prestacions, Catalina Escanellas, nos recibieron ayer para mantener un primer encuentro de trabajo con el fin de dar a conocer nuestro Servicio de Orientación Laboral y el programa ORIENTA, así como nuestra implicación en el ámbito de la inserción socio-laboral de colectivos vulnerables frente al mercado de trabajo.

En representación del programa ORIENTA-USO han participado Raquel Hernández Adrián, responsable del proyecto y Emma Sabio Domínguez, técnica de orientación laboral e intermediación.

En la reunión se han abordado los diferentes servicios en materia de inclusión e inserción socio-laboral que ofrecen IMAS y USO-ORIENTA, la importancia de potenciar la perspectiva de género transversalmente en todos los procesos, la formación en materia de Igualdad, el abordaje y servicios dirigidos a mujeres VVG, entre otras cuestiones de índole sociolaboral.

Desde el programa ORIENTA-USO ILLES BALEARS y el sindicato USO, nos sentimos muy agradecidas/os y satisfechas/os con el primer encuentro que mantenemos con esta Institución y con los resultados de la reunión, ya que sin duda supondrá el comienzo de una relación de colaboración mutua en beneficio de las personas en riesgo de exclusión y/o en situación de vulnerabilidad de la isla de Mallorca.

 

Foto: De izquierda a derecha: Catalina Escanellas, Emma Sabio, Magdalena Gelabert, Guillermo Montero y Raquel Hernández.

La vicepresidenta de l’IMAS, Magdalena Gelabert, Director Insular d’Inclusió Social, Guillermo Montero i la Cap de la secció de Prestacions, Catalina Escanellas, ens van rebre ahir per mantenir una primera trobada de treball per tal de donar a conèixer el nostre Servei d’Orientació laboral i el programa ORIENTA, així com la nostra implicació en l’àmbit de la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables davant el mercat de treball.

En representació del programa ORIENTA-USO han participat la responsable de el projecte, Raquel Hernández Adrián i la tècnica d’orientació laboral i intermediació, Emma Sabio Domínguez.

A la reunió s’han abordat els diferents serveis en matèria d’inclusió i inserció sociolaboral que ofereixen IMAS i USO-ORIENTA, la importància de potenciar la perspectiva de gènere transversalment en tots els processos, la formació en matèria d’Igualtat, l’abordatge i serveis adreçats a dones VVG, entre altres qüestions d’índole sociolaboral.

Des del programa ORIENTA-USO ILLES BALEARS i el sindicat USO, ens sentim molt agraïdes/us i satisfetes/us amb la primera trobada que mantenim amb aquesta institució i amb els resultats de la reunió, ja que sens dubte suposarà el començament d’una relació de col·laboració mútua en benefici de les persones en risc d’exclusió i/o en situació de vulnerabilitat de l’illa de Mallorca.

 

IGUALDAD – EQUIDAD / IGUALTAT – EQUITAT

Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es por tanto un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma compense la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras.

La equidad debe aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos, como por ejemplo en el sistema tributario, donde cada persona paga más o menos en función de lo que tiene.

Ejemplos de igualdad

A continuación, veremos algunos ejemplos de igualdad muy presentes en los movimientos sociales que defienden los derechos humanos.

  • Igualdad de género: defiende que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Que el género no sea un obstáculo para tener las mismas oportunidades.
  • Igualdad de social: hace referencia a qué cada individuo tenga los mismos derechos económicos jurídicos y políticos.

Ejemplos de equidad

Para entender mejor que es la equidad, veamos algunos ejemplos en los que se aplica este concepto:

  • Equidad de género: la equidad de género complementa al término de igualdad de género. Este concretamente se centra en las mujeres como el género discriminado. Por ello, les otorga un trato preferencial. La equidad de género se consigue cuando se facilita las oportunidades de las mujeres para que tengan los mismos trabajos que los hombres y la misma visibilidad política, económica y social. Encuentra más información en este artículo sobre la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.
  • Equidad social: hace referencia a las acciones que se realizan para garantizar que todas las personas gocen de las mismas oportunidades, aunque sus circunstancias sean diferentes. Lograr que las personas con menos recursos puedan ejercer sus derechos porque tenerlos no significa poder ejercerlos.

Ambos conceptos son dimensiones de la justicia social.

 

Segons Nacions Unides, la igualtat de gènere es refereix a «l’igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats de les dones i els homes, i les nenes i els nens». Per tant, el sexe amb el qual hàgim nascut mai va a determinar els drets, oportunitats i responsabilitats que puguem tenir al llarg de la nostra vida. L’igualtat de gènere és per tant un principi jurídic universal, mentre que l’equitat de gènere introdueix a més un component ètic per assegurar una igualtat real que d’alguna manera compensi la desigualtat històrica que el gènere femení arrossega pel que fa a representació política o mercat laboral, entre d’altres.

L’equitat s’ha d’aplicar en el gènere tal com s’aplica en altres àmbits, com per exemple en el sistema tributari, on cada persona paga més o menys en funció del que té.

Exemples d’igualtat

A continuació, veurem alguns exemples d’igualtat molt presents en els moviments socials que defensen els drets humans.

Igualtat de gènere: defensa que homes i dones tinguin els mateixos drets. Que el gènere no sigui un obstacle per tenir les mateixes oportunitats.
Igualtat de social: fa referència a què cada individu tingui els mateixos drets econòmics jurídics i polítics.

Exemples d’equitat

Per entendre millor que és l’equitat, vegem alguns exemples en què s’aplica aquest concepte:

Equitat de gènere: l’equitat de gènere complementa a terme d’igualtat de gènere. Aquest concretament es centra en les dones com el gènere discriminat. Per això, els atorga un tracte preferencial. L’equitat de gènere s’aconsegueix quan es facilita les oportunitats de les dones perquè tinguin les mateixes feines que els homes i la mateixa visibilitat política, econòmica i social. Troba més informació en aquest article sobre la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Equitat social: fa referència a les accions que es realitzen per garantir que totes les persones gaudeixin de les mateixes oportunitats, encara que les seves circumstàncies siguin diferents. Aconseguir que les persones amb menys recursos puguin exercir els seus drets perquè tenir-los no vol dir poder exercir-los.

Tots dos conceptes són dimensions de la justícia social.

 

Más información / Més informació:

AYUDA EN ACCIÓN

PSICOLOGÍA ONLINE

BOLETÍN DE EMPLEO E IGUALDAD

Hemos publicado un nuevo Boletín de Empleo e Igualdad con interesantes artículos en materia de Violencia de Género, Empleo Público, nuestros Talleres Formativos, casos de éxito de nuestros/as participantes, iniciativas laborales, y mucho más.

Esperamos que sea de vuestro interés.

Puedes solicitar tu ejemplar en papel en el Servicio de Orientación Laboral ORIENTA del sindicato USO ILLES BALEARS. 

C/ Cigne, 17 – 07006 – Palma

 

BOLETÍN ORIENTA

 

 

 

 

BOLETÍN n6 SEPTIEMBRE 2021 ORIENTA USO CASTELLANO

BOLETÍN n6 SEPTIEMBRE 2021 ORIENTA USO CATALÁN

Desde la covid-19 hasta el “techo de cristal” – Des de la covid-19 fins al «sostre de vidre»

La pandemia ha aumentado la violencia y la discriminación contra las mujeres sumando a viejas formas de exclusión.

La pandemia de la covid-19 ha aumentado la violencia y la discriminación contra las mujeres por razones de género y su desarrollo profesional. Es un hecho conocido que está establecido en innumerables informes internacionales. Esto se suma, sin embargo, a viejas formas de discriminación y exclusión. Algunas de las cuales extremas, como las que prevalecen —¡de nuevo!— en Afganistán. Pero lo más extendido es, a veces, sutil y no se transparenta siempre en reglas descaradas de exclusión como las que imponen los talibanes. Se presenta con prácticas en las que la mujer, por ejemplo, tiende a tenerla difícil para acceder a posiciones en las altas cortes. Lo que se llama “el techo de cristal”, en un contexto en el que no rige una prohibición formal.

Una serie de principios y normas internacionales conocidos establecen tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la prohibición de discriminación y violencia contra las mujeres, por razón de género. Sin embargo, en cuanto a disposiciones específicas sobre jueces y fiscales no hay las que incluyan principios generales explícitos sobre la necesidad de garantizar la igualdad de género dentro de la judicatura, la fiscalía o en los diferentes niveles de la carrera profesional. Y en ello hay un problema que es transversal a los sistemas judiciales en distintos países en los que, en teoría al menos, no hay discriminación contra la mujer.

La pandemia profundiza la brecha de género, especialmente para las mujeres con hijos tienden a prevalecer, no obstante, ciertas prácticas que acaban resultando, en situaciones discriminatorias.

Destacan en esto tres situaciones diferentes que se combinan y retroalimentan.

En primer lugar, el hecho real —y positivo— de que en las últimas décadas la mujer tiende a ocupar, en general, una presencia creciente en la función judicial, incluyendo a las fiscalías.

Europa se encuentra a la cabeza, con una media del 54%, seguido del conjunto del continente americano con 51%. Estos datos contrastan, no obstante, con los de Oceanía, África y Asia donde las mujeres representan un 31%, 30% y un 29% del total, respectivamente. En América Latina, mientras Argentina cuenta con el un 30% de juezas y un 26% de procuradoras y fiscales mujeres, Perú con un 42% de juezas y en Colombia el 43%. En Uruguay, el 81% de las fiscales son mujeres.

En segundo lugar, matiza lo anterior el dato de que los prejuicios y estereotipos de género siguen afectando a mujeres —especialmente las más jóvenes—, ya que se les suele asignar jurisdicciones consideradas “sociales”. Esta es una tendencia generalizada que tiene pocas excepciones. Esto resulta en la infra presencia de mujeres en ciertas funciones de los sistemas de justicia en beneficio de la asignación a tribunales de familia, laborales u otros “sociales” considerando que son más adecuados para ellas.

En tercer lugar, que las condiciones de trabajo y, especialmente, de ascenso dentro de las carreras judiciales y fiscales, que a primera vista pudieran parecer razonables, tienen un impacto diferenciado en aquellas mujeres con una menor capacidad económica o que tienen que compaginar su actividad laboral con el cuidado de la familia y el hogar. Por ejemplo, la exigencia de una educación superior más allá de la licenciatura o cursos especiales de capacitación y en adición al horario de trabajo regular, para poder ascender a las más altas posiciones, requiere de recursos económicos y de tiempo adicionales lo que tiende a ser de más difícil disposición por las mujeres.

Así, para mujeres con cargas familiares es especialmente complicado disponer del tiempo necesario para cumplir con ciertos requisitos académicos, especialmente para promociones y ascensos. En algunos lugares, como Perú, se requiere un título de posgrado para ascender en la carrera judicial o fiscal, lo que, dicho sea de paso, no es necesariamente sinónimo de calidad profesional. En la práctica, este puede ser un factor de exclusión de las mujeres las que, en muchos casos, no han contado con el tiempo extra después de la jornada laboral ni con los recursos para llevar estos cursos, costosos en varios países.

Se topa la mujer, así, con el llamado “techo de cristal”, que no es otra cosa que aquella barrera invisible, pero infranqueable, que impide a las minorías y a las mujeres ascender a los peldaños superiores del sistema judicial, independientemente de sus cualificaciones o logros. La falta o debilidad de políticas públicas explícitas y sostenidas en este terreno, de voluntad política o de instituciones de peso dentro del Estado encargadas de impulsarlas, incide decididamente en ello.

Las magistradas en Cortes Supremas de dieciocho países de América Latina representaban, a finales de 2019, un promedio del 27,5%. Había ocho países por debajo del 30% (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú), cuatro países entre el 30% y 40% (Chile, El Salvador, Honduras y México), dos países entre un 40% y 50% (Guatemala y Uruguay) y uno por encima del 50% (Ecuador). En el caso de Guatemala de un total de 57 presidentes (1839-2017), solo dos mujeres (3.5%) han presidido este alto órgano judicial. En Perú, recién el 2021 fue elegida la primera presidenta del Poder Judicial en 196 años dentro de un contexto alentador en el que tanto en la Fiscalía de la Nación como en la presidencia del Tribunal Constitucional se cuenta también a mujeres muy calificadas desempeñando esas funciones.

Los Estados deben aplicar, sin pretexto ni distinción, los estándares internacionales relativos al acceso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial y fiscal para asegurar la igualdad sustantiva con una perspectiva de género y de derechos humanos. En tal dirección deben garantizar que las medidas para luchar contra la discriminación de género y lograr la igualdad en el acceso de las mujeres al sistema judicial y fiscal incluyan políticas y normas de medidas afirmativas para superar las barreras identificadas. Hay, pues, luces y sombras, pero, dentro de ello muchos asuntos críticos a ser resueltos.

Lo que parecería faltar son apuestas decididas desde el poder político. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha estimado que para garantizar el acceso en condiciones de igualdad, los criterios y procesos de nombramiento, promoción, suspensión y despido deben ser objetivos y razonables Y que, en algunos casos, puede ser necesario adoptar medidas afirmativas para garantizar la igualdad de acceso de todas las personas a la función pública. En ello hay mucho por concretar y desarrollar.

Para estos efectos, por ejemplo, el establecimiento de cuotas en la administración de justicia es una herramienta eficaz y necesaria a la hora de invertir tendencias históricas como el predominio del hombre en estos sectores. La adopción de cuotas, que ha supuesto un avance para la incorporación de las mujeres en todos los sectores del Estado, en general, y en las carreras judicial y de fiscales, en particular, debería ser considerada una política a aplicar.

 

FUENTE: EL PAÍS

NUEVAS ACTIVIDADES EN EL CASAL DE LES DONES / NOVES ACTIVITATS AL CASAL DE LES DONES

Os facilitamos la nueva programación del CASAL DE LES DONES para los próximos meses. Esperamos que sea de vuestro interés.

Us facilitem la nova programació del CASAL DE LES DONES per als propers mesos. Esperem que sigui del vostre interès.

EMPODERARTE ES… APODERAR-TE ES…

Desde el programa ORIENTA-USO, en el marco de los Itinerarios Integrales de Inserción que desarrollamos, hemos creado una nueva infografía para fomentar la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y la PERSPECTIVA DE GÉNERO en todas las acciones de nuestro proyecto. Gracias a la participación del SOIB y a la cofinanciación del FSE.

Des del programa ORIENTA-USO, en el marc dels Itineraris Integrals d’Inserció que desenvolupem, hem creat una nova infografia per fomentar la IGUALTAT D’OPORTUNITATS i la PERSPECTIVA DE GÈNERE en totes les accions del nostre projecte. Gràcies a la participació del SOIB i al cofinançament del FSE.

EMPODERARTE es… APODERAR-TE ES…

Deseamos que sea de vuestro interés. Puedes descargar desde nuestra web la infografía, en castellano y catalán en formato pdf siguiente este enlace:

Desitgem que sigui del vostre interès. Pots descarregar des de la nostra web la infografia, en castellà i català en format pdf següent aquest enllaç:

 

AQUÍ: http://orienta.usoib.es/biblioteca

 

Cómo superar una entrevista de trabajo para personas extranjeras / Com superar una entrevista de treball per a persones estrangeres

Con el fin de mejorar las oportunidades de las personas extranjeras que puedan tener dificultad idiomática para superar una entrevista en castellano o catalán, hemos creado este material que sin duda será de gran ayuda para afrontar con éxito las posibles preguntas que la persona entrevistadora pueda realizar, tanto a nivel telefónico como presencial. Encontrarás los contenidos en cuatro idiomas: CASTELLANO, CATALÁN, INGLÉS Y FRANCÉS.

Os ofrecemos una batería de preguntas y respuestas estándar que podréis aprender, practicar y memorizar para posteriormente utilizarlas en vuestras futuras entrevistas laborales.

Esperamos que sea de gran utilidad para nuestras personas usuarias y para las Entidades Colaboradoras de ORIENTA-USO con quienes hemos compartido este material ge

nerando así sinergias de colaboración en beneficio de las personas vulnerables usuarias de ITINERARIOS INTEGRALES DE INSERCIÓN LABORAL (con la participación del SOIB y el cofinanciamiento del FSE).

 

TALLER:

CÓMO SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO PARA PERSONAS EXTRANJERAS – VERSIÓN CASTELLANO – INGLÉS Y FRANCÉS

 

Com superar una entrevista de treball per a persones estrangeres

Per tal de millorar les oportunitats de les persones estrangeres que puguin tenir dificultat idiomàtica per superar una entrevista en castellà o català, hem creat aquest material que sens dubte serà de gran ajuda per afrontar amb èxit les possibles preguntes que la persona entrevistadora pugui realitzar, tant a nivell telefònic com presencial.

Trobaràs els continguts en quatre idiomes: CASTELLÀ, CATALÀ, ANGLÈS I FRANCÈS.

Us oferim una bateria de preguntes i respostes estàndard que podreu aprendre, practicar i memoritzar per a posteriorment utilitzar-les en les vostres futures entrevistes laborals.

Esperem que sigui de gran utilitat per a les nostres persones usuàries i per les entitats col·laboradores d’ORIENTA-USO amb qui hem compartit aquest material gerant així sinergies de col·laboració en benefici de les persones vulnerables usuàries de ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ LABORAL (amb la participació de SOIB i el cofinançament del FSE).

 

TALLER:

COM SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL PER A PERSONES ESTRANGERES – VERSIÓN CATALÁN, INGLÉS Y FRANCÉS