WEBS DE INTERÉS

WEBS D’INTERÈS

Observatori Igualtat i Ocupació – Observatorio Igualdad y Empleo 

Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats – Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Consulta jurídica gratuïta en línia per a dones – Consulta jurídica gratuita online para mujeres

IBDONA

Casal de les Dones

Oficina d’Igualtat de Gènere UIB – Universitat Illes Balears – Oficina de Igualdad de Género UIB – Universidad Islas Baleares

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Servei d’atenció a la violència de gènere – Ajuntament de Palma

Violència de gènere i abús de menors – G. Civil – Violencia de género y abuso de menores – G. Civil

Tota la informació sobre violència masclista denúncia – 016 Delegació de Govern – Toda la información sobre VIOLENCIA MACHISTA denuncia – 016 

Atenció INTEGRAL per a Dones Consell de Mallorca – Atención INTEGRAL para Mujeres Consell de Mallorca – 

Servicio 24 h IBDONA – Servei 24 h IBDONA

Comissió per a la Investigació de maltractaments cap a les dones – Comisión para la Investigación de malostratos hacia las mujeres

Publicaciones en materia de IGUALDAD

Publicacions en matèria d’IGUALTAT

Dones pioneres en l’àmbit de l’educació, cultura i l’esport a Espanya – Mujeres pioneras en el ámbito de la educación, cultura y el deporte en España

DOSIER IGUALDAD ORIENTA – USO ILLES BALEARS 2020

Caminant per la Igualtat: Comic_ClaraHammerl

Impacto de Género – Covid19 – Ministerio de Igualdad – Impacte de Gènere – Covid19 – Ministeri d’Igualtat 

L’impacte de la pandèmia des de la perspectiva de GÈNERE – El impacto de la pandemia desde la perspectiva de GÉNERO – Emakunde 

Guia d’Igualtat retributiva entre dones i homes – USO – Guía de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres – USO

Guia d’ocupació de Llar i Cures – USO – Guía de empleo de Hogar y Cuidados – USO

Díptic permisos de Conciliació – USO – Díptico permisos de Conciliación – USO

Immigració: MANUAL amb totes les respostes que necessites – USO – Inmigración: MANUAL con todas las respuestas que necesitas – USO