BOLSINES DE EMPLEO EN MALLORCA SEPTIEMBRE 2020

Oferta

Fecha publicación

Plazo

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatoria Bolsín Auxiliares Residencia Cas Metge Rei 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatoria Bolsín Trabajadores/as Familiares 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que tienen que regir la constitución de una bolsa de policia local del Ayuntamiento de Selva 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatoria y las bases para la selección de un/a Técnico/a de Ciclismo de la Fundación para el Deporte Balear y la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones de este puesto de trabajo 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatoria y las bases para crear una bolsa de trabajo para sustituciones del puesto de trabajo de Preparador/a Físico/a de la Fundación para el Deporte Balear 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo de técnico/a de medio ambiente como personal funcionario interino de Administración Especial, subescala técnica, clase media, grupo A, subgrupo A2, del Ayuntamiento de Santanyí 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. Procedimiento selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de educadores/as sociales 24/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatoria para constituir una bolsa extraordinaria de profesores/ as de adultos para cubrir las necesidades temporales que se produzcan en la corporación mediante contrataciones laborales temporales 22/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos 22/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatoria y de las bases que han de regir el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de auxiliar administrativo/administrativa interino o personal laboral, mediante oposición 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria de un bolsín extraordinario para la cobertura temporal de plazas de oficial/a de rotulación 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 8 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre trabajador/a familiar tasa de reposición del Ayuntamiento de Palma 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre trabajador/a familiar tasa adicional de estabilización del trabajo temporal del Ayuntamiento de Palma 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Convocatoria para cubrir 3 plazas de abogado/a 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre TAE superior economista del Ayuntamiento de Palma 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre zelador/a de obras del Ayuntamiento de Palma 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Decreto convocatoria y bases específicas concurso oposición turno libre bombero/a conductor/a del Ayuntamiento de Palma 12/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.

FUENTE: PalmaActiva

Borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de treballadors/es familiars. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de treballadors/es familiars

Toda la información aquí: BOIB treballadors/es familiars Sta María del Camí

 

B-BUS GRUPPE selecciona choferes profesionales de autobús para trabajar en diferentes regiones de Alemania

Requisitos:

 • Permiso de conducir D + CAP
 • Mayores de 25 años
 • Disponibilidad para vivir en Alemania
 • Interés en aprender la lengua alemana

Se ofrece:

 • Contrato indefinido
 • Salario según convenio
 • Jornada completa
 • Ayudas EURES en el desplazamiento y alotjamient en Alemania para la persona trabajadora y su familia (*)
 • Curso de alemán gratuito

Si cumples los requisitos, ¡inscríbete!

El periodo de inscripción es del 7 al 30 de septiembre ambos inclusive, solo tienes que rellenar el formulario siguiente:

Chofer de autobús en Alemania

Si estás preseleccionado o preseleccionada, en el mes de octubre nos pondremos en contacto contigo para una entrevista. En caso de ser preseleccionado o preseleccionada tendrás que entregar copia del permiso de conducir D, del Certificado de Aptitud para Conductores Profesionales (CAP) y un certificado oficial de puntos de la DGT.

Más información en el teléfono 971 176 027

Proceso de selección de personal de cocina y sala para trabajar en el sector de la hostelería en diferentes regiones de Alemania

 

Se seleccionan 20 camareros/camareras de sala y 10 cocineros/cocineras para trabajar en Alemania.

Requisitos:

 • Experiencia en el puesto de trabajo
 • Conocimientos de la lengua alemana
 • Disponibilidad para vivir en Alemania
 • Nacionalidad europea o permiso de residencia y trabajo en Alemania

Se ofrece:

 • Contrato indefinido
 • Salario según convenio
 • Alojamiento y manutención
 • Jornada completa
 • Ayuda en el desplazamiento y alojamiento en Alemania para la persona trabajadora y su familia (*)
 • Curso de actualización de conocimientos de alemán gratuito

Si cumples los requisitos, ¡inscríbete!

Para inscribirse debe adjuntarse al formulario un currículum en catalán o castellano y un currículum en alemán o inglés. El currículum traducido al alemán o al inglés se puede enviar con el formulario o se puede entregar en el momento de la entrevista. El periodo de inscripción es del 23 al 30 de septiembre ambos inclusive, solo tienes que rellenar el formulario de tu perfil profesional:

Camarero / camarera

Cocinero / cocinera

Si estás preseleccionado o preseleccionada, nos pondremos en contacto contigo para una entrevista antes del 7 de octubre.

Más información en el teléfono 971 176 027

 

BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars administratius. 

MANACOR

TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ: BOIB – BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.

d) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al certificat de nivell B2, de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, i la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, mitjançant:

* Certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o per l’òrgan competent en l’àmbit de les Illes Balears.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

f) No haver estat separats ni acomiadats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.

g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

MALLORCA CONSTRUCCIONES nuevo acuerdo de colaboración

El programa ORIENTA ha firmado un nuevo convenio de colaboración con una empresa del sector de la CONSTRUCCIÓN con quienes esperamos mantener una excelente relación de cooperación.

                  Se trata de MALLORCA CONSTRUCCIONES,  empresa con más de 25 años de experiencia que cuenta con un gran reconocimiento de la calidad de sus trabajos.

Dedicada a construcciones y reformasrehabilitaciones y creaciones de obras nuevas de lujo en Mallorca.

Nuestro agradecimiento por confiar en ORIENTA.

Convocatoria de selección de personal extraordinario y de emergencia mediante listados de currículums COVID-19

gerencia

 

PINCHA AQUÍ: SOLICITUDES

Qué es?

Convocatoria de selección de personal extraordinaria y de emergencia a través de listados de currículums de las especialidades de médico/ca, enfermero/ra, educador/ra social, auxiliar técnico/ca sanitario/a, personal de servicios y oficial del mantenimiento, de conformidad con la Resolución del Presidente ,de 1 de abril de 2020.

 

Especialidades convocades:

Médico/ca

Enfermero/ra

Educador/ra social

Auxiliar técnic/ca sanitario/a

Personal de servicios

Oficial del mantenimiento

 

Requisitos:

La persona interesada debe complir con los requisitos de la titulación requerida para cada especialidad.

Documentación:

a) Presentación de instancia por registro presencial o registro electrónico
b) Especificar en la instancia  los siguientes datos: nombre y apellidos, especialidad y COVID-19
c) Documento de identidad
d) Titulación requerida de la especialidad
e) Certificado acreditativo del nivel de catalán que tiene
f) Breve currículum vitae

 

Plazo máximo de presentación:

No hay plazo.

 

Presentación de solicitudes:

La documentación se puede presentar por registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentación se puede presentar presencialment en:

Registre General de l’IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d’Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Datos de contacto para más información:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Dirección: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Teléfono: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Correo electrónico: selecciorh@imas.conselldemallorca.net

TRABAJO EN EL CAMPO – ASAJA

 

image

Asaja pone a tu disposición este formulario en el que podrás dejar tus datos personales así como indicar tus campañas agrícolas preferentes.

SIGUE ESTE ENLACE: https://survey123.arcgis.com/share/43ea41700c5f44349666d1ec53a8435d

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.asaja.com/

Se necesita personal sanitario, sociosanitario y otros perfiles para residencias, centros de día y otros centros del sector sociosanitario público.

Si estás disponible para trabajar, ¡inscríbete aquí!

Frente a una posible necesidad derivada de la sobrecarga asisitencial causada por la pandemia del COVID-19 se buscan personas del sector sanitario y sociosanitario con disponibilidad y experiencia para poder cubrir puestos de trabajo de manera urgente.