Bolsa de Trabajo – CAPDEPERA

 • AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

  • Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de un bolsín para la cobertura de plazas de funcionario interino/interina de integrador/a social mediante el procedimiento de oposición

   Número de registro 408243 – Páginas 36810-36816

 • AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

  • Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de un bolsín para la cobertura de sustituciones, vacaciones y licencias de corta duración como funcionario interino/a de trabajador/a social mediante el procedimiento de oposición

   Número de registro 408611 – Páginas 36817-36824

«SOIB Joven: becas de éxito para el estudio» – «SOIB Jove: beques d’èxit per a l’estudi»

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB per la qual s’aprova la:

 • Convocatòria «SOIB Jove: beques d’èxit per a l’estudi», del programa de 2a oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 que estiguin matriculades en els cursos de 2n, 3r o 4t d’educació secundària de persones adultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que pot ser cofinançada pel Fons Social Europeu a través del proper Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears per al període 2021-2027 (FSE+)
 • Convocatoria «SOIB Joven: becas de éxito para el estudio», del programa de segunda oportunidad, para conceder becas para personas desempleadas de más de 18 años y menos de 30 inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del próximo Programa Operativo de Fondo Social Europeo de las Islas Baleares para el periodo 2021-2027 (FSE+)

ENLACE A BOIB: AQUÍ

 

 

CONVOCATORIA CORREOS

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO DESTINADAS A LA COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS OPERATIVOS

GUIA-CUMPLIMENTACION-DE-SOLICITUDES

Oferta Pública de Empleo 2020 y CORREOS

TODA LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA EL 2020

Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020

BOE

Oposicions de correus

Obert el termini d’inscripció per a participar a les oposicions de Correus. La inscripció és de forma telemàtica i es pot fer a partir de dia 23 de novembre fins al dia 2 de desembre. A les Illes Balears es convoquen 79 places en total, entre llocs de feina de repartiment i atenció al client. Tota la informacióConvocatòria. Sol.licitud

*Coste aprox. de inscripción +- 11.65€

Fuente: PalmaJove

 

BORSA DE PERSONAL PER AL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE PÒRTOL

 

Vacants: AUX. INFERMERIA, FISIOTERAPEUTA, NETEJA, TÈC. SOCIOSANITARI, TREBALLADOR/A FAMILIAR
Funcions principals: Funcions pròpies de cada lloc a un centre de dia de gent gran 
Formació / Titulació: Títols oficials exigits per a cada lloc
Idiomes: castellà i català
Experiència: es valorarà experiència prèvia en intervenció amb persones majors
Data d’incorporació: borsa per substitucions
Horari: 8 a 15’45 o 9’15 a 17 h.  (neteja de 7 a 12 h, fisio de 9’15 a 17 h.)
Tipus / Durada contracte: substitucions
Sou: 1.112 € bruts mensuals (neteja 783 € bruts, fisio 1.481 bruts)
Com sol·licitar: Enviar CV a: borsatreballpalma@estudi6.com amb la ref. Infojove borsa Pòrtol i lloc a cobrir

BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars administratius. 

MANACOR

TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ: BOIB – BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.

d) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al certificat de nivell B2, de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, i la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, mitjançant:

* Certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o per l’òrgan competent en l’àmbit de les Illes Balears.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

f) No haver estat separats ni acomiadats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.

g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Ofertas de empleo públicas: peón de mantenimiento y auxiliar administrativo/a

Dos nuevas ofertas públicas de empleo publicada en el SOIB:

 

Peón de mantenimiento

Localización: Bunyola

Inscripción: 25 al 26 de mayo de 2020.

Jornada: completa.

Duración contrato: 6 meses.

 

Auxiliar administrativo/a

Localización: Algaida

Inscripción: 25 al 27 de mayo de 2020.

Jornada: completa.

Duración contrato: 2 meses.

 

Consulta requisitos e inscríbete aquí.

 

SOIB FORMACIÓ DUAL 2020-2021

PROGRAMA SOIB FORMACIÓ DUAL Sectors Estratègics 2020-2021. Informació i ofertes alumnat

REQUISITS D’ACCÉS
Si optes com alumne/a – treballador/a:
 • has de tenir de 16 a 29 anys
 • en el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur
 • no has de tenir la qualificació professional per l’ocupació objecte del contracte.
INSCRIPCIÓ A LES OFERTES D’ALUMNAT TREBALLADOR
Accedeix aquí per consultar i inscriure’t a les ofertes
Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció has d’adjuntar el teu currículum.
ATENCIÓ: Periòdicament es van publicant noves ofertes.

 

FUENTE: FORMACIÓN DUAL SOIB

Convocatoria de selección de personal extraordinario y de emergencia mediante listados de currículums COVID-19

gerencia

 

PINCHA AQUÍ: SOLICITUDES

Qué es?

Convocatoria de selección de personal extraordinaria y de emergencia a través de listados de currículums de las especialidades de médico/ca, enfermero/ra, educador/ra social, auxiliar técnico/ca sanitario/a, personal de servicios y oficial del mantenimiento, de conformidad con la Resolución del Presidente ,de 1 de abril de 2020.

 

Especialidades convocades:

Médico/ca

Enfermero/ra

Educador/ra social

Auxiliar técnic/ca sanitario/a

Personal de servicios

Oficial del mantenimiento

 

Requisitos:

La persona interesada debe complir con los requisitos de la titulación requerida para cada especialidad.

Documentación:

a) Presentación de instancia por registro presencial o registro electrónico
b) Especificar en la instancia  los siguientes datos: nombre y apellidos, especialidad y COVID-19
c) Documento de identidad
d) Titulación requerida de la especialidad
e) Certificado acreditativo del nivel de catalán que tiene
f) Breve currículum vitae

 

Plazo máximo de presentación:

No hay plazo.

 

Presentación de solicitudes:

La documentación se puede presentar por registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentación se puede presentar presencialment en:

Registre General de l’IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d’Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Datos de contacto para más información:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Dirección: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Teléfono: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Correo electrónico: selecciorh@imas.conselldemallorca.net

OFERTA EMPLEO PÚBLICO: Oficiales especialistas construcción

Nueva oferta de empleo público publicada en el SOIB: Oficiales especialistas de la construcción

 

Jornada: completa.

Lugar de trabajo: Palma.

Incorporación: al finalizar el estado de alarma.

Duración del contrato: 5 meses.

Fecha fin de solicitudes: 08/04/2020


Funciones:

Operario que ejecuta las tareas propias de su oficio (obra albañilería, encofrado, montaje de hierro en obra, carpintería…) y tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

 • Cumplir las órdenes recibidas de su superior inmediato y transmitirlas, en su caso, al resto de operarios, siendo el responsable de su cumplimiento.
 • Efectuar el mantenimiento y la conservación de los elementos puestos a su disposición. Así como todas aquellas análogas o similares que pudieran aparecer en el desarrollo de los diferentes procesos productivos. Concretamente, en la actual obra en la que se contrata realizará labores de colocación de vallado cinegético, elaboración de zapata de anclaje y colocación de malla. Además, podrá realizar también labores de albañilería propias de su categoría (construcción de arquetas, elaboración de hormigón, construcción de muros, revocado de paredes…)

 

Para más información e inscripciones: SOIB

Se convocan las pruebas de constatación de la competencia profesional para ejercer las actividades de transporte interior e internacional de viajeros y mercancías, que se tienen que llevar a cabo en el ámbito territorial de Mallorca y Formentera en 2020

Se convocan las pruebas para la constatación de la competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte interior e internacional de mercancías y de transporte interior e internacional de viajeros, que se llevarán a cabo en el ámbito territorial de Mallorca y Formentera, de acuerdo con el convenio de encomienda de gestión firmado entre el Gobierno de las Illes Balears y el Consejo Insular de Formentera, que se llevarán a cabo el mes de abril de 2020.

Debido al estado actual de alarma en el que nos encontramos a causa de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus las fechas y otros aspectos de esta convocatoria pueden verse alterados.

Requisitos para concurrir al examen:

1. Únicamente podrán concurrir a las pruebas las personas que acrediten que cuentan con alguno de los siguientes títulos de formación:

– Título de bachiller o equivalente.
– Título de técnico, acreditativo de haber superado una formación profesional de grado medio.
– Título de técnico superior, acreditativo de haber superado una formación profesional de grado superior.
– Cualquier título acreditativo de haber superado enseñanzas universitarias de grado o postgrado.

2. En el caso de que la titulación para concurrir a las pruebas se justifique de acuerdo con la equivalencia del título de que se dispone con cualquiera de los relacionados en el apartado anterior efectuada por el órgano competente en materia de educación, se presentará el original o una copia compulsada del documento acreditativo de la equivalencia mencionada.

Domicilio y requisitos de los aspirantes:

Los aspirantes al reconocimiento de la competencia profesional solo podrán concurrir a los ejercicios que lleva a cabo el Tribunal nombrado por la Consejería de Movilidad y Vivienda si tienen el domicilio legal en la isla de Mallorca o Formentera.

Para ello, tienen que presentar al correspondiente Tribunal, en el momento del inicio de los ejercicios, el original del documento nacional de identidad, en que figure el domicilio en el ámbito territorial donde se extiende la actuación del Tribunal. Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no haya sido posible reflejar en el DNI, el domicilio se justificará mediante un certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente ayuntamiento que acredite que se ha tenido el domicilio en un lugar diferente, como mínimo 185 días naturales del último año.

También se admitirá a las pruebas a los aspirantes que, aunque hayan tenido el domicilio en un lugar diferente menos de 185 días del último año, se hayan visto obligados a cambiar la residencia por razones familiares o profesionales. Esta circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estancia temporal en una localidad para la realización de una actividad de duración determinada o por la asistencia a una universidad, escuela o centro docente.

Las personas que justifiquen tener el domicilio en territorio extranjero podrán concurrir a las pruebas y deberán presentar la correspondiente solicitud junto con los justificantes oportunos a la Dirección General de Movilidad y Transporte Terrestre o al Consejo Insular de Eivissa

Solicitudes:

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Se acompañará de una fotocopia del DNI o del NIF en caso de que en el DNI no figure la letra asignada. Si se produjeran las circunstancias reglamentariamente previstas que posibiliten presentarse a las pruebas en un lugar distinto de aquel en que la persona solicitante tenga el domicilio habitual, deberá presentar los documentos acreditativos de estas circunstancias.

 

Para ampliar información conulta este BOIB: http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/es/competencia_profesional-2931/