APROVAT UN DECRET LLEI AMB MESURES URGENTS PER COMPENSAR LA INFLACIÓ A LES ILLES BALEARS

El nou escut social preveu mesures en ocupació, serveis socials, educació, energia, conciliació i habitatge

L’objectiu és ajudar les famílies davant l’escalada dels preus i aportar solucions a les incerteses actuals

El Consell de Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears i ajudar les famílies davant l’augment de preus provocat per la guerra d’Ucraïna. Es tracta del nou escut social del Govern amb el qual es respon a les necessitats de la ciutadania en matèria social, d’ocupació, d’energia, d’habitatge, d’educació o de conciliació.

El Decret llei s’estructura en set capítols, els quals se subdivideixen en 28 articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i onze disposicions finals.

Habitatge
En primer lloc, es crea el Programa Garantia Hipoteca IBAVI, al qual el Govern destina 15 milions d’euros, ampliables si és necessari, per facilitar l’accés a l’habitatge en règim de propietat atorgant una garantia de fins al 20 % de l’habitatge objecte de finançament, ja que habitualment les entitats financeres només financen l’import corresponent al 80 % del valor de l’immoble i difícilment els compradors tenen el 20 % restant. En qualsevol cas, per optar a aquest 20 %, qui vulgui comprar un habitatge ha de tenir els ingressos anuals suficients per poder tenir concedida la hipoteca del 80 % restant.

Aquesta mesura beneficiarà les persones que vulguin adquirir un habitatge a Illes Balears destinat a domicili habitual i permanent, i que acreditin almenys cinc anys de residència en aquesta comunitat. El preu d’adquisició de l’habitatge, lliure o protegit, sense les despeses i els tributs inherents a l’adquisició, ha de ser igual o inferior a 270.000 euros.

Per fer efectiu aquest programa, les entitats financeres hauran d’adherir-s’hi prèviament, mitjançant la signatura d’un conveni amb l’IBAVI.

Amb el Decret llei també es disposa la facultat per part del Consell de Govern de modificar i actualitzar el nivell d’ingressos màxim per accedir a un habitatge protegit mentre no es desplegui reglamentàriament la llei. L’objectiu és facilitar la demanda d’habitatge protegit i incentivar la construcció de més habitatges d’aquest tipus.

En matèria social, el Decret desenvolupa l’ajut social de protecció als treballadors i treballadores demandants d’ocupació; els pagaments extraordinaris per a persones en situació de dependència; l’eliminació temporal de la participació econòmica dels usuaris del servei de centre de dia i servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència; les mesures per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic i l’increment del 15 % de les quanties de la renda social i la renda d’emancipació per a joves.

L’usuari no haurà de fer cap gestió i els ajuts es concediran d’ofici si es compleixen els requisits.

Ajut social de protecció als treballadors i treballadores demandants d’ocupació
Es tracta d’un ajut social gestionat a través de les conselleries de Model Econòmic i d’Afers Socials per als treballadors i treballadores demandants d’ocupació que cobrin una prestació contributiva o subsidi d’atur per compensar l’augment del cost de la vida. Els requisits són tenir reconeguda pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i estar inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB com a mínim un dia dins el període comprès entre l’1 de novembre i el 23 de desembre de 2022.

L’import d’aquest ajut social és de 300 euros en el cas de rebre una prestació contributiva i de 600 euros en el cas d’un subsidi d’atur. Aquest ajut l’abonarà el Govern en un únic pagament durant, principalment, els mesos de febrer i març.

L’ajut es reconeixerà i s’abonarà directament si es compleixen els requisits i no serà necessari que es faci cap sol·licitud.

Els pagaments es faran als comptes bancaris facilitats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Mesures en l’àmbit de la dependència: pagues extraordinàries
S’estableixen dues pagues extraordinàries per a persones que tenen reconeguda una prestació econòmica per cures a l’entorn familiar, una prestació econòmica vinculada al servei de centre de dia i/o la prestació econòmica vinculada al servei d’ajuda a domicili.

Les pagues extraordinàries s’abonaran directament als beneficiaris, sense que hagin de fer res.

Mesures en l’àmbit de la dependència: eliminació del copagament
Eliminació temporal de la participació econòmica dels usuaris del servei de centre de dia per a persones grans i/o del servei d’ajuda a domicili del Sistema d’Atenció a la Dependència.

Aquesta eliminació estarà vigent durant sis mesos.

Mesures per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic
L’ajut autonòmic a les persones beneficiàries del bo social tèrmic té per objecte pal·liar la pobresa energètica ampliant la protecció als consumidors vulnerables per compensar l’augment de preus de l’energia.

Rebran d’ofici aquest ajut totes les persones que tenen reconegut el dret al bo social tèrmic el 31 de desembre de 2020 o el 31 de desembre de 2021 i a les quals s’hagi ordenat un pagament per aquest concepte abans del 31 de gener de 2023.

Mesures per a persones perceptores de la renda social garantida i de la renda d’emancipació per a joves extutelats
S’aprova un increment del 15 % de les quanties de la renda social garantida i de la renda d’emancipació durant el primer trimestre de 2023. Aquest increment ja s’està aplicant des del mes d’abril d’enguany i ara es prorroga fins a l’abril de 2023.

Àmbit educatiu
La nova normativa també posa el focus en l’educació i en la necessitat de garantir que tothom hi pugui tenir accés. D’aquesta manera, es preveuen uns ajuts econòmics específics per al curs acadèmic 2022-2023 destinats als alumnes d’estudis universitaris.

Així, els alumnes matriculats aquest curs podran tenir un ajut del 100 % del preu per crèdit de les primeres matrícules i d’un 50 % del preu per crèdit de les segones matrícules de graus i màsters habilitants impartits en centres propis de la Universitat de les Illes Balears, del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i de l’Escola d’Art i Superior de Disseny.

L’import màxim d’aquest retorn de matrícules serà de 1.800 euros per alumne i curs.

D’altra banda, preveu la convocatòria d’ajuts d’alimentació per a instituts d’educació secundària que no disposen de menjador, per a plats del dia o el berenar de les cafeteries dels instituts. S’ha previst una inversió de 2 milions d’euros.

Així mateix, la Conselleria d’Educació obrirà una línia d’ajuts de mobilitat entre illes per a l’alumnat de formació professional que es vegi obligat a residir a una altra illa perquè a la seva no hi ha l’oferta formativa que cursa. Hi ha una inversió prevista de 700.000 euros per als cursos 2022-2023 i 2023-2024 amb un màxim de 2.000 euros per alumne.

Conciliació
El Decret llei també té per objectiu contribuir a la necessària conciliació entre vida familiar, laboral i personal, atès que estableix un ajut de 200 euros per infant de la unitat familiar que faci activitats extraescolars. La finalitat també és que l’alça de preus no faci que les famílies optin per llevar els nins i nines d’aquestes activitats, de manera que es puguin continuar formant en diverses matèries.

L’ajut serà per a infants o joves d’entre 3 i 16 anys, amb un nivell de renda màxim per unitat familiar de 52.800 euros. La justificació que s’haurà de fer serà àgil.

 

FUENTE: CAIB

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongaprovat-un-decret-llei-amb-mesures-urgents-per-compensar-la-inflacioacute-a-les-illes-balearsnbsp

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *