GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU).

El Consell d’Administració de la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, obren un procés selectiu reglat per a la creació d’una borsa de gestors d’emergències per cobrir, amb caràcter temporal, les possibles necessitats de provisió urgent i llocs de feina.

Condicions:

  • La jornada efectiva anual es prestarà mitjançant torns rotatius de matí, d’horabaixa i de nit en jornada ordinària de 8 hores ó, si s’escau, torns rotatius d’horabaixa i nit, de dilluns a diumenge d’acord amb el sistema de torns establerts per a cada lloc de treball. Torn de matí. De 7:00 h a 15.00 h, Torn d’horabaixa: de 15:00 h a 23 h, Torn de nit: de 23.00 h a 7:00 h.
  • El lloc de feina pertany al grup C i té assignat un sou brut anual de 24.015,43 € bruts anuals .

Requisits dels aspirants:

  •  Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Tenir complerts 18 anys d’edat.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat; Batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla 1957), tècnic/a, tècnic/a especialista, o haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, Formació Professional de grau Mitjà o equivalent.
  •  Estar en possessió del certificat B2 de nivell de coneixement de la llengua catalana.
  • Estar en possessió del certificat B2 o equivalent de nivell de coneixement de llengua anglesa, o bé superar la prova oral de llengua anglesa.
  • No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des del dia següent a la data de publicació de la convocatorio al BOIB.

Per més informació consultar BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11115/631685/bases-generals-de-la-convocatoria-per-a-la-selecci

 

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *