BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars administratius. 

MANACOR

TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ: BOIB – BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.

d) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al certificat de nivell B2, de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, i la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, mitjançant:

* Certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o per l’òrgan competent en l’àmbit de les Illes Balears.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

f) No haver estat separats ni acomiadats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.

g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

MALLORCA CONSTRUCCIONES nuevo acuerdo de colaboración

El programa ORIENTA ha firmado un nuevo convenio de colaboración con una empresa del sector de la CONSTRUCCIÓN con quienes esperamos mantener una excelente relación de cooperación.

                  Se trata de MALLORCA CONSTRUCCIONES,  empresa con más de 25 años de experiencia que cuenta con un gran reconocimiento de la calidad de sus trabajos.

Dedicada a construcciones y reformasrehabilitaciones y creaciones de obras nuevas de lujo en Mallorca.

Nuestro agradecimiento por confiar en ORIENTA.

Convocatoria de selección de personal extraordinario y de emergencia mediante listados de currículums COVID-19

gerencia

 

PINCHA AQUÍ: SOLICITUDES

Qué es?

Convocatoria de selección de personal extraordinaria y de emergencia a través de listados de currículums de las especialidades de médico/ca, enfermero/ra, educador/ra social, auxiliar técnico/ca sanitario/a, personal de servicios y oficial del mantenimiento, de conformidad con la Resolución del Presidente ,de 1 de abril de 2020.

 

Especialidades convocades:

Médico/ca

Enfermero/ra

Educador/ra social

Auxiliar técnic/ca sanitario/a

Personal de servicios

Oficial del mantenimiento

 

Requisitos:

La persona interesada debe complir con los requisitos de la titulación requerida para cada especialidad.

Documentación:

a) Presentación de instancia por registro presencial o registro electrónico
b) Especificar en la instancia  los siguientes datos: nombre y apellidos, especialidad y COVID-19
c) Documento de identidad
d) Titulación requerida de la especialidad
e) Certificado acreditativo del nivel de catalán que tiene
f) Breve currículum vitae

 

Plazo máximo de presentación:

No hay plazo.

 

Presentación de solicitudes:

La documentación se puede presentar por registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentación se puede presentar presencialment en:

Registre General de l’IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d’Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Datos de contacto para más información:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Dirección: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Teléfono: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Correo electrónico: selecciorh@imas.conselldemallorca.net